Институт социологии
Федерального научно-исследовательского социологического центра
Российской академии наук

Журнал: Социологический журнал

Толстокорова А. В.
Украинская транснациональная семья как модернизированный тип семейных отношений: панацея, яд или плацебо?

DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2013.2.381

Толстокорова Алиса Валерьевна
Международная организации «Школа равных возможностей»
кандидат филологических наук, доцент, научный эксперт

Моя книжная полка

        > отложить
      >> посмотреть свою книжную полку
 

Полный текст

Открыть текст

Ссылка при цитировании:

Толстокорова А. В. Украинская транснациональная семья как модернизированный тип семейных отношений: панацея, яд или плацебо? // Социологический журнал. 2013. Том. 0. № 2. С. С. 43-64.
DOI: https://doi.org/10.19181/socjour.2013.2.381

Рубрика:

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, МОНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аннотация:

Основная цель работы — выявление влияния трудовой миграции на успешность исполнения украинской транснациональной семьей (ТС) ее основных функций. Проведенное исследование свидетельствует о том, что выполнение основных функций ТС осложняется в условиях географической дисперсии ее членов. Автор приходит к выводу, что трудовую миграцию нельзя рассматривать в качестве панацеи для выживания семьи в условиях социально-экономического кризиса, поскольку она лишь облегчает симптомы болезни, но не излечивает отсылающее общество от тех социально-экономических недугов, которые выталкивают людей из семьи на поиски лучшей жизни.

Литература:

 • Абашин С. Среднеазиатская миграция: практики, локальные со-общества, транснционализм // Этнографическое обозрение. 2012. № 4. С. 3–13.
 • Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.: Изд-во МГУ, 1996.
 • Витковская Г., Панарин С. Миграция и безопасность в России. М.: Интердиалект+, 2000 [электронный ресурс]. Дата обращения 01.03.2013. URL: .
 • Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах / Керівн. авт. кол. А.М. Ноур, О.О. Яременко. Київ: Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний інститут сім’ї та молоді, 2002.
 • Глазунов С.В. Соціологія сім'ї. Дніпрoпетровськ: РВВ ДДУ, 2000.
 • Гідність без кордонів: виклики міграції (матеріали круглих столів) / Упорядники Г. Селещук, А. Окіс. Львів: Комісіч «Справедливість і мир» УГКЦ, 2007.
 • Голофаст В. Б. Функции семьи // Семья и личность. М., 1974. С. 57–68.
 • Діти й молодь, які живуть й працюють на вулиці: приховане обличчя епідемії ВІЛ в Україні / А. Тельчик. Київ: ЮНІСЕФ, МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід», 2006.
 • Діти емігрантів про себе. Сповіді. Думки. Судження… Біль. / Заг. ред. та упорядкування І. Калинець, Н. Гумницька. Львів: Видавничий відділ «Артос» фундації «Андрей», 2008.
 • Зовнішні трудові міграції населення України / За ред. Е.М. Лібанової, О.В. Позняка. Київ: РВПС України НАН України, 2002.
 • Иващенко-Стадник Е. Вечное возвращение: современные проблемы социальной реинтеграции украинских трудовых мигрантов, прибываю-щих из ЕС в Украину (по результатам социологических исследований). CARIM-East RR 2013/05, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, San Domenico di Fiesole (FI): European University Institute, 2013.
 • «Італійський синдром» відіб'ється на дітях заробітчан // Новини Терно-пілля. 11.01.2007 [электронный ресурс]. Дата обращения 02.03.2013. URL: .
 • Кудрик Н. Україна — Італія. Діалог на відстані // Радіо Свобода. Рим, 07.08.2007 [электронный ресурс]. Дата обращения 02.03.2013. URL: .
 • Кирчів A. Трудова міграція і національна безпека України // Журнал «Ї» Львів, 07.10.2004. [электронный ресурс]. Дата обращения 01.03.2013. URL: .
 • Лялюгене И.Ю., Рупшене Л.А. Влияние трудовой миграции родителей на социализацию подростков // Социологические исследования. 2008. № 1. C. 65–69.
 • Майданік І.П. Українська молодь на ринках праці зарубіжних держав. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010.
 • Мацковский М.С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и методики. М.: Наука, 1989.
 • Ніколаєвський В. Інтелектуальна міграція та соціальна безпека // Міграція та толерантність в Україні. Київ: Стилос, 2007. С. 121–126.
 • На роздоріжжі. Аналітичні матеріали комплексного дослідження процесів української трудової міграції (країни Європейського Союзу та Російська Федерація) / Ред. І. Марков. Львів: Карітас України, 2009.
 • Населення України. Трудова еміграція в Україні / Відп. ред. Е.М. Лібанова. Київ: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2010.
 • Особливості зовнішньої трудової міграції молоді в сучасних умовах / Керівн. авт. кол. О.М. Балакірєва, О.О. Яременко, О.Г. Левцун. Київ: Державний інститут сім’ї та молоді, 2004.
 • Парламентські слухання. Рівні права та можливості в Україні: реалії та перспективи. Рекомендації. Київ, 2006 [неопубликованный доклад].
 • Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинско-го общества: статусные позиции, ценности, жизненные стратегии, стиль и образ жизни // Социология: теория, методы, маркетинг. 2003. № 1. С. 109–124.
 • Причини та наслідки роботи українських жінок в Італії. Доповідь. Львів: Жіночі перспективи, 2003 [неопубликованный доклад].
 • Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації / Заг. ред. К. Левченко. Київ: «Ла Страда-Україна», Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2006.
 • Рада ухвалила законопроект Фельдмана про подолання соціального сирітства // ProUA News. 12.05.2010 [электронный ресурс]. Дата обращения 04.03.2013. URL: < http://ua.proua.com/news/2010/05/12/170008.html>.
 • Социальные последствия эмиграции и сельско-городской миграции в Центральной и Восточной Европе. Резюме по Украине / Э. Либанова, Е. Малиновская. Европейская Комиссия, 2012.
 • Становище сімей в умовах малих міст України / Керівн. авт. кол. В.Г. Захарченко, Л.Є. Леонтьєва. Київ: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2005.
 • Толстокорова А.B. «Мама моет раму в Риме»: Гендерные аспекты тран-снационального родительства в Украине // Журнал исследований соци-альной политики. Т. 10. № 3. 2012. С. 396–408.
 • Толстокорова А.В. Лучи света в темном царстве: социальные дивиденды мигрантов в гендерной перспективе // Этнографическое обо-зрение. 2013. № 5 (в печати).
 • Малиновська О. Трудова міграція: соціальні наслідки та шляхи реагування. Аналітична доповідь Київ: НІСД, 2011.
 • Українська трудова міграція до країн Європейського Союзу у дзеркалі соціології. Інформаційно-аналітичне видання / Ред. Н. Пахорменко, А. Стародуб. Київ: PAUCI, 2005.
 • Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологіч-ний моніторинг / За ред. В. Ворони та М. Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2012.
 • Європа без бар’єрів. Україно-іспанський міграційний вектор. Київ: ТОВ «Вістка», 2012.
 • УЦСР, Держкомстат. Зовнішня трудова міграція населення України. Київ: Український центр соціальних реформ, Державний комітет стати-стики України, 2009.
 • Фурсов А.И. Кого пустят под нож ради модернизации? // Русский обоз-реватель. 29.09.2010 [электронный ресурс] 2010. Дата обращения 12.03.2013. URL: .
 • Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. Опыт социологического исследования. М.: Мысль, 1964.
 • Ядов В.А. К вопросу о национальных особенностях модернизации российского общества // Официальный сайт ИС РАН [электронный ресурс] 2010. Дата обращения 12.03.2013. URL: .
 • Bauman Z. Liquid modernity. Cambridge: Polity Press, 2000.
 • Beck U., Beck-Gernsheim E. The normal chaos of love. Cambridge: Polity Press, 1995.
 • Bonizzoni P., Leonini L. Shifting geographical configurations in migrant fam-ilies: narratives of children reunited with their mothers in Italy // Compara-tive Population Studies, 2013 (forthcoming) [online]. Date of access 11.03.2013. URL: .
 • Bryceson D., Vuorela U. Transnational families in the twenty-first century // The Transnational Family. New European Frontiers and Global Network / Ed. by D. Bryceson, U. Vuorela. Oxford & New York: Berg Publishers Ltd, 2002. P. 3–30.
 • Casalini B. Justice and the family in a transnational perspective. Paper deliv-ered at the Conference «Ethics and Migration», 49th Societas Ethica Annual Conference, Lucian Blaga University, Sibiu, Romania, August 23–26, 2012.
 • Cassidy K.L. Gender relations and cross-border small trading in the Ukraini-an-Romanian borderlands // European Urban and Regional Studies. Vol. 20. No. 1. 2013. P. 3–13.
 • D?vell F. Ukraine — Europe’s Mexico? Central and East European migra-tion. Country report 1. Centre of Migration, Policy and Society, June 2007. [online]. Date of access 01.02.2013. URL: .
 • Erel U. Migrant women transforming citizenship: Life-stories from Britain and Germany. Farnham: Ashgate Publishing Company, 2012.
 • Giddens A. The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies. Stanford, CA: Stanford University Press, 1992.
 • Howell S. Imagined kin, place and community: Some paradoxes in the transnational movement of children in adoption // Holding worlds together: Ethnographies of knowing and belonging / Ed. by M. Lien, M. Melhuus. New York: Berghahn, 2007.
 • Iglicka K., Gmaj K., Borodzicz-Smoli?ski W. Circular migration patterns. Migration between Ukraine and Poland. METOIKOS Project. Florence: Eu-ropean University Institute, 2011.
 • Kambouri N., Zavos A. Gender, migration and intercultural interactions in the Mediterranean and South-East Europe. Final Synthesis Report. Ge. M.IC. Panteion University (UPSPS), Greece, 2011.
 • Kaurinkoski K. Gendered migration patterns and experiences of Ukrainian immigrants in Greece // Spotlights on Russian and Balkan Slavic Cultural History. Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe / Ed. by A. Ioannidou, C. Voss. Munich: Otto Sagner, 2009.
 • Le Gal J. Familles transnationales: Bilan des recherches et nouvelles perspec-tives // Les Cahiers du Gres. Vol. 5. No. 1. 2005. Р. 29–42.
 • Left behind left out. The impact on children and families of mothers migrat-ing for work abroad / Save the Children in Sri Lanka, (and) Kishali Pinto-Jayawardena. Shri Lanka: Save the Children, 2006.
 • L?k D. Research note: Job mobilities and family lives in Europe // Cosmobilities Newsletter. Vol. 4. Issue 1. 2009.
 • Martin G.T. Family, gender, and social policy // The sociology of gender. A text reader / Ed. by L. Kramer. New York: St. Martin’s Press. 1991. P. 323–345.
 • United Nations Population Fund. Reproductive and sexual health of adoles-cents in Ukraine / Scientific ed. R. Moiseyenko. Kiev, 2004.
 • Social impact of emigration and rural-urban migration in Central and Eastern Europe. Final country report on Ukraine / E. Libanova, O. Malinovska; European Commission, 2012.
 • Volynets L.S., Sichkar O.O. Street children in Ukraine: Situational analysis. Kyiv: Ministry of Ukraine on Family, Children and Youth Affairs; Contem-porary School Resource Education Centre, 2004.
 • Th?ry I. Transformation de la famille et «solidarit?s familiales»: Question sur un concept // Repenser la solidarit? / Dir. S. Paugam. Paris: PUF, 2007. P. 149–186.
 • Tolstokorova A. Locally neglected, globally engaged: Ukrainian women on the move // Technologies of globalization. International conference proceed-ings / Ed. by R. Aderl, B. Arich-Gerz, R. Schmiede. Darmstadt: Technical University Darmstadt, 2008. P. 44–61.
 • Tolstokorova A. Who cares for carers?: Feminization of labor migration from Ukraine and its impact on social welfare // International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs. Vol. XVIII. No. 1. 2009. P. 62–84.
 • Tolstokorova A. Costs and benefits of labour migration for Ukrainian transnational families: Connection or consumption? // Les cahiers de l’URMIS. Circulation migratoire et insertions ?conomiques pr?caires en Europe. No. 12, juin. 2009. Date of access 01.03.2013. URL: .
 • Tolstokorova A. Where have all the mothers gone? The gendered effect of labour migration and transnationalism on the institution of parenthood in Ukraine // The Anthropology of East Europe Review (AEER), “Gender in Postsocialist Eastern Europe and the former Soviet Union”. Vol. 28. No. 1. 2010. P. 184–214.
 • Tolstokorova A. Of women’s bondage: Socio-economic effects of labour migration on the situation of Ukrainian women and family // Acta Universitatis Sapientiae. Vol. 2. No. 1: Social Analysis. 2012. P. 9–29.
 • Tolstokorova A. One way ticket?: International labour mobility of Ukrainian women // New Mobilities Regimes in Art and Social Sciences / Ed. by S. Witzgall, G. Vogl, S. Kesselring. Burlington: Ashgate Publishing Ltd, 2013. P. 91–100.
 • Transnational families and the impact of economic migration on families. Brussels: COFACE, 2012.
 • Ukrainians improving demographics in Portugal // Ukraine Business Online. 12.07.2011 [online]. Date of access 25.03.2013. URL: .
 • Urry J. Sociology beyond societies. Mobilities for twenty-first century. Lon-don: Routledge, 2000.
 • Wall K., Nunes C., Matias A.R. Female migration vision. Immigrant women in Portugal: Migration trajectories, main problems and policies. Research in progress (preliminary report). Lisbon: Instituto de Ciencias Sociais, 2005.
 • Widmer E. Family configurations: A structural approach to family diversity. London: Ashgate Publishing Company, 2010.
 • Zaretsky E. Capitalism, the family, and personal life. New York: Harper Col-ophon Books, 1976.
 • REFERENCES

Содержание выпуска

>> Содержание выпуска 2013. Том. 0. № 2.
>> Архив журналаКОММЕНТАРИИ К ЭТОЙ СТРАНИЦЕrss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: